10 برند لوکس و گران قیمت جواهرات در دنیا

10 برند لوکس و گران قیمت جواهرات در دنیا

جواهرات همیشه بخشی از تاریخچه بشریت بوده و در حال حاضر نیز بخش مهمی را تشکیل میدهد. در زمانهای گذشته، جواهرات برای نشان دادن شأن اجتماعی، ریشههای خانوادگی و میزان اهمیت افراد استفاده میشده است